Ginklų kolekcija - taisyklės
1 1

16 posts in this topic

Recommended Posts

Guest Adminas
Panaikintas tekstas, nes įstatymas neteko galios.Naujas policijos generalinio komisaro įsakymas patalpintas nario "Brazilas" žinutėje! Prašome juo vadovautis talpinant ginklų kolekcijų nuotraukas. Žiūrėkite šioje temoje (žemiau esančią) nario "Brazilas" žinutę.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Metalo detektoriai

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-570 „DĖL GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ KOLEKCIONAVIMO, PARODŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 19 d. Nr. 5-V-348

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymu (Žin., 2007, Nr. 135-5452):

1. P a k e i č i u Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. V-570 „Dėl Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcionavimo, parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 106-4780):

1.1. Išdėstau antraštę taip:

„DĖL GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ PERDIRBIMO, KOLEKCIONAVIMO, IMITACINIŲ GINKLŲ NAUDOJIMO, PARODŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3056) 2.4.2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 570 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2661) 1 punktu:“.

1.3. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Tvirtinu Ginklų, šaudmenų, jų dalių perdirbimo, kolekcionavimo, imitacinių ginklų naudojimo, parodų organizavimo taisykles (toliau – taisyklės) (pridedama).“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcionavimo, parodų organizavimo taisyklėse:

2.1. Išdėstau pavadinimą taip:

„GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ PERDIRBIMO, KOLEKCIONAVIMO, IMITACINIŲ GINKLŲ NAUDOJIMO, PARODŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS“.

2.2. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Ginklų, šaudmenų, jų dalių perdirbimo, kolekcionavimo, imitacinių ginklų naudojimo, parodų organizavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato šaunamųjų ginklų perdirbimo į visiškai netinkamus naudoti, netinkamus naudoti ar imitacinius ginklus, visiškai netinkamų naudoti ir netinkamų naudoti ginklų, šaudmenų, jų dalių bei tinkamų naudoti D kategorijos ginklų ir jų šaudmenų, išskyrus vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis, kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, imitacinių ginklų naudojimo ir B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų, jų dalių parodų organizavimo tvarką.“

2.3. Išdėstau 3.3 punktą taip:

„3.3. Netinkamas naudoti šaunamasis ginklas – šaunamasis ginklas, perdirbtas taip, kad nebūtų galimybės iššauti iš ginklo, kurio atkūrimas galimas sukomplektavus ginklą iš reikiamų dalių.“

2.4. Įrašau naują 3.5 punktą:

„3.5. Imitacinis ginklas – šaunamasis ginklas, perdirbtas taip, kad juo būtų galima šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, t. y. kad nebūtų galimybės įdėti ir iššauti šovinio su sviediniu.“

2.5. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir nuolatiniai gyventojai kolekcijoms sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka gali įsigyti tinkamus naudoti šaunamuosius ginklus, šaudmenis, jų dalis ir perdirbti juos į netinkamus naudoti arba į visiškai netinkamus naudoti, taip pat gali įsigyti netinkamus naudoti arba visiškai netinkamus naudoti ginklus. Senoviniai šaunamieji ginklai ir kiti D kategorijos ginklai (išskyrus vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus) kolekcionuojami neperdirbti.“

2.6. Įrašau naują 6.3 punktą:

„6.3. laikomi kartu su Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažyma, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti, jeigu laikomi visiškai netinkami naudoti ginklai.“

2.7. Išdėstau II skyriaus pavadinimą taip:

„II. GINKLŲ PERDIRBIMAS Į VISIŠKAI NETINKAMUS NAUDOTI GINKLUS, NETINKAMUS NAUDOTI GINKLUS, IMITACINIUS GINKLUS IR ŠAUDMENŲ PERDIRBIMAS Į VISIŠKAI NETINKAMUS NAUDOTI ŠAUDMENIS“.

2.8. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į visiškai netinkamus naudoti ginklus perdirbami atliekant toliau nurodytus veiksmus:“.

2.9. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į netinkamus naudoti ginklus perdirbami pašalinant ginklo daužiklį (-ius), skiltuvą (-us) ar kitą (-as) pagrindinę (-es) smogiamojo paleidžiamojo mechanizmo dalį (-is), kad nebūtų galimybės iššauti iš ginklo. Išimtos detalės turi būti saugomos atskirame seife taip, kad būtų pašalinta galimybė nedelsiant sukomplektuoti ginklus, kad jie taptų veikiančiais ginklais, arba sunaikinamos.“

2.10. Išdėstau 10 punktą taip:

„10. Šaudmenys į visiškai netinkamus naudoti perdirbami atliekant toliau nurodytus veiksmus:“.

2.11. Išdėstau 11 punktą taip:

„11. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į imitacinius ginklus perdirbami atliekant toliau nurodytus veiksmus:

11.1. kiaurai pragręžiamas vamzdis (pragręžtos kiaurymės skersmuo parenkamas toks, kad būtų užtikrintas ginklo automatikos veikimas šaudant imitaciniais šoviniais, tačiau turi būti ne mažesnis už vieną trečiąją ginklo kalibro dydžio, kiaurymės centras turi būti ties ginklui skirto kovinio šovinio, įstatyto į lizdą, galu);

11.2. į išgręžtą kiaurymę iš abiejų pusių įsukami varžtai arba įkalami kaiščiai, kurie neleidžia iššauti šovinio su sviediniu, t. y. šaudyti galima tik imitaciniais šoviniais. Varžtai (kaiščiai) turi būti privirinami iš abiejų vamzdžio pusių.“

2.12. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Šaunamiesiems ginklams perdirbti nustatyta tvarka turi būti gautas leidimas. Šaunamuosius ginklus ir šaudmenis perdirbti gali juridiniai asmenys, turintys teisę perdirbti ginklus. Perdirbus ginklus į netinkamus naudoti ginklus, išimtos detalės įtraukiamos į apskaitą ar sunaikinamos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Valstybiniai muziejai įsigytus šaunamuosius ginklus bei šaudmenis į netinkamus naudoti gali perdaryti patys. Valstybiniai muziejai, perdarę ginklus, surašo pažymą. Ginklų fondas raštu teikia konsultacijas konkrečių ginklų ir šaudmenų perdirbimo klausimais. Gavus Ginklų fondo rašytinį sutikimą, ginklai į visiškai netinkamus naudoti ginklus, netinkamus naudoti ginklus ir imitacinius ginklus gali būti perdirbami ir kitais šiose taisyklėse nenurodytais būdais.“

2.13. Išdėstau III skyriaus pavadinimą taip:

„III. LEIDIMO LAIKYTI IMITACINIUS GINKLUS IR NETINKAMUS NAUDOTI GINKLUS IŠDAVIMAS (PERREGISTRAVIMAS)“.

2.14. Išdėstau 13 punktą taip:

„13. Ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą įsigyti ginklus, gali įsigyti B, C kategorijų ginklus ir D kategorijos vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis ir, perdirbę juos į netinkamus naudoti ginklus, šaudmenis, kolekcionuoti bei eksponuoti.“

2.15. Išdėstau 14 punktą taip:

„14. Valstybiniai muziejai, gavę leidimą įsigyti ginklus, gali įsigyti A, B, C kategorijų ginklus ir D kategorijos vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis ir, perdirbę juos į netinkamus naudoti ginklus, šaudmenis, kolekcionuoti bei eksponuoti. Teatrai ir kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti asmenys, kurie verčiasi teatralizuotų vaidinimų kūrimu ar filmų gamyba arba televizijos laidų kūrimu, gavę leidimą įsigyti ginklus, gali įsigyti A, B, C kategorijų ginklus ir D kategorijos vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, imitacinius šaudmenis ir, perdirbę ginklus į imitacinius ginklus, naudoti savo veikloje su imitaciniais šaudmenimis.“

2.16. Išdėstau 15 punktą taip:

„15. Taisyklių 13 ir 14 punktuose nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys kolekcionuoti ir (ar) eksponuoti netinkamus naudoti ginklus arba naudoti imitacinius ginklus, privalo gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą laikyti ginklus. Leidimas laikyti ginklus galioja 5 metus nuo išdavimo dienos.“

2.17. Įrašau naują 16.9 punktą:

„16.9. ginklininko šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo arba asmens bei turto saugotojo pirminio parengimo egzamino išlaikymo pažymėjimą ir jo kopiją, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo pageidauja laikyti tik imitacinius ginklus, taip pat perregistravimo atvejį. Jeigu ginklininkas yra (buvo) specialaus statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnas arba turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, vietoj minėto pažymėjimo atitinkamai gali pateikti pažymą, patvirtinančią, kad bet kurioje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi (turėjo) teisę laikyti bei nešiotis šaunamąjį ginklą, arba leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir jo kopiją.“

2.18. Įrašau naują 17.6 punktą:

„17.6. jei fizinis asmuo leidimo laikyti ar nešioti ginklus neturi – šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo arba asmens bei turto saugotojo pirminio parengimo egzamino išlaikymo pažymėjimą ir jo kopiją, išskyrus perregistravimo atvejį. Jeigu asmuo yra (buvo) specialaus statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnas, vietoj minėto pažymėjimo turi pateikti pažymą, patvirtinančią, kad bet kurioje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi (turėjo) teisę laikyti bei nešiotis šaunamąjį ginklą, ir jos kopiją.“

2.19. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Leidimas laikyti ginklus išduodamas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo išsinuomoja ar įsirengia patalpas ginklams laikyti. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs teigiamą teritorinės policijos įstaigos sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo, privalo išsinuomoti ar įsirengti patalpas ginklams laikyti pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d. įsakyme Nr. V-265 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 49-2191) nustatytus reikalavimus. Laikoma, kad imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo kategorija tokia pati, kaip ir tokio paties tinkamo naudoti ginklo kategorija. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo neišsinuomoja ar neįsirengia patalpų per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos pranešimo gavimo dienos, jis privalo apie tai raštu informuoti šią įstaigą, kuri pakartotinai atlieka šių taisyklių 19 punkte nurodytus patikrinimus ir iš naujo raštu informuoja pareiškėją. Pakartotinis sprendimas galioja 6 mėnesius.“

2.20. Išdėstau 40 punktą taip:

„40. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą laikyti ginklus, nedelsdama paima visus imitacinius ar netinkamus naudoti ginklus bei jų apskaitos dokumentus saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Imitaciniai ar netinkami naudoti ginklai paimami, jų tinkamumas naudoti nustatomas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. 1V-260/1K-193/1A-28 ,,Dėl Ginklų paėmimo, perduotų realizuoti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ginklų tinkamumo naudoti nustatymo, vertės apskaičiavimo ir tolesnio panaudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3248) nustatyta tvarka.“

2.21. Išdėstau VII skyriaus pavadinimą taip:

„VII. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KOLEKCIJOMS SUDARYTI, GINKLŲ, SKIRTŲ PERDIRBTI Į IMITACINIUS GINKLUS, IR IMITACINIŲ ŠAUDMENŲ ĮSIGIJIMAS“.

2.22. Išdėstau 41 punktą taip:

„41. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis teritorinės policijos įstaigos išduotą galiojantį leidimą laikyti ginklus bei pageidaujantis gauti leidimą įsigyti ginklus ar šaudmenis kolekcijai sudaryti arba ginklus, skirtus perdirbti į imitacinius ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, ginklininko, atsakingo už ginklų įsigijimą ir atvežimą, vardas, pavardė, asmens kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, planuojamų įsigyti ginklų rūšys, kalibrai, kiekis. Imitaciniai šaudmenys įsigyjami pateikus leidimą laikyti ginklus.“

2.23. Išdėstau 43 punktą taip:

„43. Fiziniai ar juridiniai asmenys ginklus ir šaudmenis kolekcijai sudaryti arba ginklus, skirtus perdirbti į imitacinius ginklus, imitacinius šaudmenis, taip pat visiškai netinkamus naudoti ginklus įsigyja Ginklų fonde arba įmonėse, turinčiose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą licenciją gaminti, importuoti ar prekiauti ginklais, taip pat užsienio valstybėse, nustatyta tvarka gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) leidimą įvežti ginklus. Valstybiniai muziejai ginklus (šaudmenis) gali įsigyti ir iš kitų fizinių ar juridinių asmenų. Įsigyjant visiškai netinkamą naudoti ginklą Lietuvos Respublikoje prie jo turi būti pridėta Ginklų fondo pažyma, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Tuo atveju, kai fiziniai ir juridiniai asmenys visiškai netinkamus naudoti ginklus įsigyja užsienio valstybėje, jie privalo per 5 darbo dienas nuo ginklo įvežimo pateikti ginklą Ginklų fondui su prašymu išduoti pažymą, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Pažymos, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti išduodamos Ginklų fondo nustatyta tvarka.“

2.24. Išdėstau VIII skyriaus pavadinimą taip:

„VIII. NETINKAMŲ NAUDOTI IR IMITACINIŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA TERITORINĖJE POLICIJOS ĮSTAIGOJE“.

2.25. Išdėstau 44 punktą taip:

„44. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs ginklus kolekcijai sudaryti arba ginklus, skirtus perdirbti į imitacinius ginklus, per 5 darbo dienas turi pateikti teritorinei policijos įstaigai prašymą dėl leidimo perdirbti ginklą (kiekvienam šaunamajam ginklui perdirbti išduodamas atskiras leidimas) į imitacinį ar netinkamą naudoti ginklą gavimo. Kartu su prašymu perdirbti šaunamąjį ginklą pateikiamas ginklas bei leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą C dalis. Leidimas perdirbti ginklą galioja 30 dienų nuo leidimo išdavimo dienos.“

2.26. Išdėstau 46 punktą taip:

„46. Perdirbti į imitacinius ar netinkamus naudoti ginklai per 5 darbo dienų registruojami teritorinės policijos įstaigos įskaitoje. Asmuo, pageidaujantis užregistruoti imitacinius ar netinkamus naudoti ginklus teritorinėje policijos įstaigoje, jai pateikia:“.

2.27. Išdėstau 47 punktą taip:

„47. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas imitacinius ir netinkamus naudoti ginklus užregistruoja, užpildo leidimo laikyti ginklus antrąją dalį ir pareiškėjui grąžina leidimą laikyti ginklus ir ginklą.“

2.28. Išdėstau 48 punktą taip:

„48. Registruojamų (išregistruojamų) ginklų duomenys įvedami į policijos žinybinį Civilinėje apyvartoje esančių ginklų registrą.“

2.29. Išdėstau 49 punktą taip:

„49. Fizinis ar juridinis asmuo turimus imitacinius ar netinkamus naudoti ginklus gali realizuoti per juridinius asmenis, turinčius teisę prekiauti tos rūšies ginklais, pateikęs leidimą laikyti ginklus bei jo kopiją. Leidimo kopija perduodama juridiniam asmeniui, kuriam ginklas perduodamas realizuoti.“

2.30. Išdėstau 51 punktą taip:

„51. Imitacinis ir netinkamas naudoti ginklas iš policijos įstaigos įskaitos išregistruojamas, jeigu:“.

2.31. Išdėstau 52–58 punktus taip:

„52. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.1 punkte nurodytu atveju yra juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, išduota pažyma. Juridinis asmuo, prekiaujantis ginklais, pažymą teritorinei policijos įstaigai turi pateikti per 5 darbo dienas nuo ginklo pardavimo dienos.

53. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.2 ir 51.3 punktuose nurodytais atvejais yra juridinio asmens pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą arba teismo nuosprendžio, susijusio su ginklo vagyste ar praradimu, jeigu ginklas nesurastas, kopija. Be to, jeigu ginklas yra pavogtas (prarastas) ir nesurastas, jo duomenys įrašomi į policijos žinybinį Ieškomų ginklų registrą.

54. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.4 punkte nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą.

55. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.5 punkte nurodytu atveju yra juridinio asmens likvidavimas arba reorganizavimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas ar sunaikinamas ir yra tai patvirtinantys dokumentai, taip pat jeigu jis registruojamas juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjo vardu.

56. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.6 punkte nurodytu atveju yra teritorinės policijos įstaigos sprendimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas ar sunaikinamas ir yra tai patvirtinantys dokumentai.

57. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.7 punkte nurodytu atveju yra fizinio asmens, kolekcionavusio ginklus, mirties liudijimas.

58. Imitacinio ar netinkamo naudoti ginklo išregistravimo pagrindas taisyklių 51.8 punkte nurodytu atveju yra Ginklų fondo išduota pažyma, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti.“

2.32. Išdėstau 62 punktą taip:

„62. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina pateiktą informaciją ir informuoja juridinį asmenį, ar dėl pasikeitusių aplinkybių neatsirado kliūčių juridiniam asmeniui tęsti veiklą, susijusią su ginklų kolekcionavimu ar imitacinių ginklų naudojimu.“

2.33. Išdėstau 66 ir 67 punktus taip:

„66. Iki ginklų įregistravimo teritorinėje policijos įstaigoje dienos šaunamieji ginklai, imitaciniai ar netinkami naudoti ginklai gabenami su leidimu įsigyti ar leidimu perdirbti ginklus.

67. Gabenti imitacinius ar netinkamus naudoti ginklus, jei yra tai pateisinančių priežasčių, gali fizinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus, ir ginklininkas.“

2.34. Išdėstau 71 punktą taip:

„71. Netinkami naudoti ginklai eksponuojami tik subjekto, turinčio teisę eksponuoti ginklus, nustatytu darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui imitaciniai ir netinkami naudoti ginklai saugomi ginklų saugykloje Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d. įsakyme Nr. V-265 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 49-2191) nustatyta tvarka.“

2.35. Išdėstau 91.1 punktą taip:

„91.1. nešiotis imitacinius ar netinkamus naudoti ginklus;“.

 

L. E. POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS ALGIRDAS STONČAITIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ginklų fondo

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktorius

 

Gintautas Mišeikis

2008 m. birželio 19 d.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sveiki visi. Įstatymas gana painus. Gal galėtumėt pakomentuoti, kaip būtų, jei aplankytų neregėta sėkmė ir kasdamas savo daržą surasčiau surūdijusį gelžgalį, kadaise buvusį šaunamuoju ginklu? Kokios galimybės ir procedūros norint jį legalizuoti? Klausimas grynai hipotetinis.

 

Dėkui.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siulyciau paciam nevezti ,nes buvo gi kazkoks zmogelis atvezes,tai tik problemu turejo,nes lyg reikia rasyt kazkoki pareiskima kad nori ten legalizuot ar kazka tai panasaus ir tik paskui jei jie patys nepaima,tai liepia kad atgabentum jiems tuos gelzalius.Tiksliai visko nezinau nes su tuo susidurt nera teke,tai gal forumieciai kurie apie tai daugiau zino papasakos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vadinasi, priduodant radinį į ginkų fondą yra tikimybė, kad pasiliks sau. Būtų logiška manyt, kad su t.t. teisinėmis pasekmėmis.

O ar nėra galimybės radinį atiduoti įmonei, užsiimančiai deaktyvavimu, ir gauti sertifikatą iš jos?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vadinasi, radus, daiktą panašų į ginklą visų pirma reikia skambint į policiją fght4555 o ne vežiot automobilijyje, nes jei sustabdys ir užmatys, tai jau teks susidraugaut su "iki teisminiu procesu" ir ekspertų išvadomis. Kai atvažiavęs milicininkas duos nurodymus ar užregistruos radimo aplinkybes ir leis nuvykti į LGF (Lietuvos ginklų fondą) kitaip vadinama vienintele LTU deaktyvavimo ir popierių išdavimo instituciją. Tada ir bus pristatoma į LGF, ir laukiama atsakymo ar jį galima pasilikti ar ne, bei išrašomas popiergalis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Įstatymų vykdymas - eilinių piliečių pareiga,

įstatymų kūrimas savanaudiškais tikslais - neeilinių piliečių privilegija,

įstatymų vykdymą prižiūrinčių pareigūnų tarpe esanys idiotai: visų galvos skausmas

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

klausimas ir atsakymas:

 

Kaip elgtis radus II-ojo pasaulinio karo ginklą, kuris yra visiškai surūdijęs ir aš jį noriu pasilikti kaip kolekcinį?

2008-06-21

Jeigu Jūs norite pasilikti sau visiškai netinkamą naudojimui šaunamąjį ginklą, Jūs turite kreiptis į Ginklų fondą, pristatyti šį ginklą isu prašymu išduoti pažymą, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudojimui, ir gauti iš Ginklų fondo pažymą. Toks ginklas priskiriamas D kategorijai, jam laikyti nereikia policijos leidimo, tačiau jo negalima nešiotis, o laikyti reikia taip, kad pašaliniai asmenys negalėtų jo pasiimti. Pažymos išduodamos nemokamai.

 

http://www.lgf.lt/index.php?1277220240

Share this post


Link to post
Share on other sites

esu radęs porą supuvusių smulkaus kalibro šovinių darže vienas atrodo pistoleto kitas gal karabino, neiššauti, kapsulės nepramuštos, taigi atidariau, paraką išpyliau, išmečiau, ir pasidėjau juos kaip "suvenyrą" į stalčių.  Suprantu gal baisaus nusikaltimo ir nepadariau, bet pačiam įdomu iš teisinės pusės, ar aš turėjau tų kulkų gilzes pragrežti, ar užtenka tik išmesti  jų turinį kad gilzė liktų tuščia, nors kapsulė nepramušta , ir taip skaitosi nukenksmintos ar jau skaitausi nusikaltelis? nors smulkmena, tačiau įdomu:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Matau niekas cia tau neatsako tai issakysiu savo nuomone, manau kad nusikaltimo nera, as turiu nuomone jei policija ar kas ras pas tave tuos sovinius jie gali manyti kad jie neisauti tai darytu ekspertizes ar dar tinka naudoti ar ne, cia tik mano nuomone.

Share this post


Link to post
Share on other sites

o jeigu as padaryciau  maza skylute is abieju pusiu su smulkiu grasteliu

paciu maziausiu diametru grastu komplekte. 0,5mm

nes vienas pazystamas pasakojo kad jai tokie dalykai padaryti galima laikyti. 

na bet nezinau ar ce tiesa. 

nes tarp ystatymu daug painevos labirintas 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Radus ginklų ar šaudmenų jų išvis neleidžiama judinti - reikia kviesti policiją. Jei reikės, šie kvies išminuotojus, etc. Jei radai berdankę vėliau, turint visus reikiamus leidimus, gali ją atgauti, kaip radėjas. Skaitykit įstatymus, vaikai. :)


Kaip tik į temą:

 

http://www.alfa.lt/straipsnis/49835070/meile-ginklams-uzdirbo-baudziamaja-byla

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
1 1